Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1  One2know verzorgt kennisoverdracht en procesbegeleiding op maat, in opdracht van opdrachtgevers.  One2know is een eenmanszaak gevestigd te Den Haag en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer KvK 58619380

1.2 Opdrachtgever: is de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt, uit naam van het bevoegd gezag, van de organisatie waarmee One2know samenwerkt.

1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor One2know of de opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van One2know valt. Zie hiervoor ook Artikel 10.

1.4 Klachten: alle bezwaren van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door One2know. Zie hiervoor Artikel 12.

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die One2know met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van procesbegeleiding, advies, dagvoorzitterschap, presentatie, theater- en acteerwerkzaamheden, training, college, workshop, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen opdracht.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

2.5 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Informatievoorziening, werving en communicatie

3.1 One2know voorziet klanten van informatie via de website www.one2know.nl. Op de website staan alle vormen van kennisoverdracht en begeleiding omschreven voorzien van ten minste: titel, inhoud, doelen en doelgroep, vorm, duur en/of tijdsinvestering.

3.2 One2know is tijdens kantooruren mobiel benaderbaar via 0611003414. Bij geen gehoor kunnen klanten de voicemail inspreken. Contact opnemen kan ook per e-mail via info@one2know.nl. Tevens kunnen klanten via de website www.one2know.nl gebruik maken van het contactformulier. 

3.3 De uiterlijke responstijd die One2know hanteert is 3 werkdagen. Klanten ontvangen binnen deze tijd, in ieder geval, een ontvangstbevestiging, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat hun aanvraag in behandeling is genomen. Indien klanten vervolgacties verwachten zoals een offerte, dan wordt duidelijk aangegeven binnen welke tijd ze deze kunnen verwachten.

3.4 One2know onthoudt zich van (agressieve) wervingscampagnes en het werken met tussenpersonen ten behoeve van acquisitie. Informatievoorziening is duidelijk en ondubbelzinnig, om klanten verantwoord inzage te bieden in het producten of de diensten die One2know levert.

3.5 One2know bouwt voortdurend aan een netwerk van samenwerkingspartners ten behoeve van kwaliteit en het bieden van integrale dienstverlening voor (potentiele) klanten.

4. Offerte en opdracht

4.1 Naar aanleiding van een verzoek van de opdrachtgever tot het verzorgen van een opdracht, stuurt One2know een vrijblijvende offerte met een geldigheid van 15 werkdagen, tenzij de offerte anders vermeldt. In de offerte wordt vermeld welke materialen en middelen er bij de prijs zijn inbegrepen. Indien overeengekomen wordt aan de offerte een opdrachtbeschrijving toegevoegd.

4.2. Bij open inschrijving geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. In de cursusinformatie wordt vermeld welke materialen en middelen er voor de cursisten bij de prijs zijn inbegrepen.

4.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij One2know beschikbare informatie. Ontbrekende informatie of aanvullende informatie vanuit de opdrachtgever kan leiden tot herziening van het advies en/of de offerte. 

4.4 De overeenkomst tussen One2know en opdrachtgever komt tot stand doordat de opdrachtgever zich akkoord verklaard met de, door One2know opgestelde, offerte en eventueel bijgevoegde opdrachtbeschrijving. Schriftelijk akkoordverklaring vanuit de opdrachtgever geschiedt, per email of post, door beslissingsbevoegd gezag of in opdracht van het beslissingsbevoegd gezag. 

4.5 Middels de akkoordverklaring, genoemd in lid3, stemt de opdrachtgever tevens in met deze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KVK te Den Haag dd 20 februari 2020.

4.6 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen worden vermeld in- en exclusief BTW

4.7 In de offerte wordt melding gemaakt van reis- en verblijfskosten waar van toepassing.

5. Annulering

5.1 Annulering in geval van theater-, acteerwerkzaamheden en dagvoorzitterschap is mogelijk tot 60 kalenderdagen voor aanvang van de uitvoeringsdatum. Bij annulering van de overeengekomen opdracht tussen 60 kalenderdagen en 14 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum is de opdrachtgever 50% van het totale offertebedrag verschuldigd.

Bij annulering van de overeengekomen opdracht tussen 14 kalenderdagen en 3 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum van de opdracht is de opdrachtgever 75% van het totale offertebedrag verschuldigd. Bij annulering van de overeengekomen opdracht minder dan 3 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum van de opdracht is de opdrachtgever het volledige offertebedrag verschuldigd.

5.2 Hoewel opdrachtgever in principe gehouden is aan bovengenoemde annuleringsvoorwaarden, kunnen opdrachtgever en One2know ook overeenkomen dat de opdracht op een later moment wordt ingepland. Deze overeenkomst is alleen bindend indien One2know hiermee schriftelijk instemt. Aan het overeengekomen uitstel kan One2know aanvullende kosten verbinden ten behoeve extra werkzaamheden, welke in een nieuwe offerte worden voorgelegd. De offerte dient door de opdrachtgever te worden geaccordeerd conform deze algemene voorwaarden (zie 3.)

5.3 Annulering in alle andere opdrachten beschreven onder Artikel 2, door de opdrachtgever, is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 25% van de genoemde kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 en 3 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht. Binnen 3 dagen voor aanvang van de opdracht wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

5.4 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van One2know niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. One2know kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

5.5 Betreffende alle onder Artikel 2 genoemde vormen van uitvoering geldt dat indien One2know bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, One2know gerechtigd is om reeds verzorgde gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden aan het voldoen van deze factuur, als betrof het een afzonderlijke contract.

6. Uitvoering opdracht

6.1 Met One2know gesloten overeenkomsten leiden voor One2know tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij het bedrijf gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van het bedrijf verlangd kan worden.

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan One2know aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan One2know worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan One2know zijn verstrekt, heeft het bedrijf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Eventuele (neven)effecten van ontbrekende of niet tijdig aangeleverde informatie zijn ter verantwoording van de opdrachtgever.

6.3 Bij het voorbereiden en uitvoeren van de opdracht is One2know alleen verantwoordelijk voor communicatie met deelnemers en betrokkenen als hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt , of als One2know zelf het evenement organiseert. Indien dit laatste niet het geval is zijn werving, inschrijving en registratie van deelname, ter verantwoording van de opdrachtgever. One2know is daarmee ook niet gehouden aan het voldoen aan opkomstcriteria, zoals een minimaal aantal deelnemers en vereiste professionele kwalificaties en/of bevoegdheid van deelnemers.

6.4 In navolging op lid 5.1 draagt One2know alleen verantwoordelijkheid voor communicatie en inhoudelijke afstemming met verhuurders, zoals locatieverhuurders, of verhuurders van materialen en technische middelen, indien One2know zelf een schriftelijke overeenkomst met de verhuurder aangaat. 

6.5 Bij het geval van ondersteuning van een (rechts)persoon of organisatie zal One2know zich onthouden van perscommunicatie. Het recht en de verantwoording om te communiceren blijft belegd bij het bevoegd gezag en/of opdrachtgever, of een bevoegde plaatsvervanger met gezag, zoals een bestuurder. One2know zal slechts een adviserende rol vervullen. 

6.6 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van rechtsgeldige vergunningen en dient zorg te dragen voor inachtneming van eventueel vereiste veiligheidsvoorschriften die samenhangen met bezoekers, deelnemers en de uitvoering van de opdracht.

6.7 Het aanpassen van de opdracht is mogelijk indien hiervoor een redelijke termijn van minimaal 2 weken, wordt gehanteerd. In het geval van annulering is Artikel 4 van toepassing, waarin annuleringvoorwaarden zijn geformuleerd. In alle andere gevallen, kan een opdracht alleen aangepast worden op inhoud, vorm, omvang en uitvoeringsmoment, met wederzijdse schriftelijke instemming van opdrachtgever en One2know.

6.8 One2know draagt geen aansprakelijkheid voor het gedrag van deelnemers bij het uitvoeren van een opdracht, waarin One2know geen organisator en/of opdrachtgever is. Het bevoegd gezag dient zorg te dragen voor professioneel en/of algemeen geaccepteerd gedrag van aanwezigen en deelnemers, binnen de setting van de opdracht. In het geval van training is om deze reden een maximum van 25 deelnemers vastgesteld. 

6.9 Indien gedrag van deelnemers en/of aanwezigen als aanstootgevend en/of beledigend wordt ervaren zal One2know hierover direct met de opdrachtgever en/of het bevoegd gezag contact opnemen. Na een eerste waarschuwing en afstemming met de opdrachtgever en/of het bevoegd gezag, behoudt One2know zich het recht voor om de opdracht niet verder uit te voeren. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting, zoals in de offerte schriftelijk overeengekomen is.

7. Betaling

7.1 Betaling in geval van theater-, acteerwerkzaamheden en dagvoorzitterschap geschiedt voorafgaand aan de opdracht te geschieden, in het kader van voorinvesteringen. In dit geval stuurt One2know de opdrachtgever, na het akkoord van de opdrachtgever op de offerte, een factuur voor 100% van de overeengekomen kostprijs. De betaling dient uiterlijk 30 kalenderdagen voor de aanvangsdatum te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van One2know. 

7.2 In het geval van andere opdrachten beschreven onder 2, stuurt One2know  binnen 5 werkdagen na de uitvoering van de (deel)opdracht, een factuur voor de betreffende opdracht aan de opdrachtgever. 

7.3 Bij alle opdrachten is opdrachtgever verplicht de factuur binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door One2know, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. One2know is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die One2know redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,=

8. Auteursrecht en intellectueel eigendom

8.1 Het intellectueel eigendom verbonden aan aspecten van de opdracht, werkvormen en materialen berust bij One2know, is afgekocht bij en/of afgestemd met leveranciers of eigenaars.

8.2 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door One2know, ter uitvoering van de overeenkomst, geleverde diensten, is en blijft One2know houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen; 

8.2 Bij het extern publiceren of vermeerderen en verspreiden van delen van de opdracht zoals werkvormen, materialen en afbeeldingen, dient schriftelijke toestemming gevraagd te worden aan One2know. One2know kan voor auteursrecht verwijzen naar eigenaars of partijen die hiervoor bemiddelen. Eventuele claims door schending van auteursrecht en publicatierechten bij het verwerken, publiceren en verspreiden van materialen door de opdrachtgever, zijn ter verantwoording van de opdrachtgever.

8.3 One2know behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, zolang hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Aansprakelijkheid

9.1 One2know verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Aan elke opdracht gaat een advies vooraf dat de opdrachtgever het beste resultaat zal opleveren. De opdrachtgever bepaalt uiteindelijk de invulling en spanwijdte, van de opdracht. Eventuele gevolgacties van afwijkende besluitvorming zijn ter verantwoording van de opdrachtgever. 

9.2 One2know is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat One2know is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

9.3 In navolging op bovenstaande draagt One2know geen enkele aansprakelijkheid voor fysieke en emotionele schade en of bedreigingen van emotionele en fysieke veiligheid bij het uitvoeren van een opdracht, tenzij deze schriftelijk bij One2know is belegd en hier schriftelijk overeenstemming over bestaat.

9.4 Indien een bijeenkomst, begeleiding en/of training namens One2know door een derde wordt verzorgd, draagt en aanvaardt One2know slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de betreffende ondersteuningsvorm, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van One2know.

9.5 One2know aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van

enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de opdracht door One2know versterkte informatie, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van One2know.

9.6 One2know is niet aansprakelijk voor het handelen van niet bevoegde of niet geautoriseerde personen, in relatie tot de inhoud van de opdracht. Voor personen die werkzaam zijn bij de opdrachtgever of op enigerlei wijze met de opdrachtgever samenwerken of stagelopen is One2know niet aansprakelijk. De opdrachtgever maakt zelf afwegingen en besluiten over deelnemende professionals waar betreft deelname als trainee of als mede-begeleider van de activiteit.

9.7 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan One2know voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

9.8 One2know is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

9.9 Iedere aansprakelijkheid van One2know is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeringen van One2know wordt uitbetaald.

9.10 One2know zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

10. Overmacht

10.1 Er is sprake van overmacht indien One2know en/of de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kunnen (laten) uitvoeren door acute of langdurige omstandigheden buiten de wil van betrokkenen om. Te denken valt aan weersomstandigheden, natuurrampen, een verkeersinfarct en ziekte.

10.2 Indien een derde partij wanprestatie levert, zoals leveranciers van welke One2know zaken inhuurt en/of afneemt, dan zal One2know aansprakelijkheid voor de wanprestatie doorbelasten aan de derde partij met wie de leveringsovereenkomst is afgesloten. 

10.3 Als een derde partij, zoals een locatieverhuurder of technicus, leveringsafspraken met de opdrachtgever niet nakomt die de opdracht en/of One2know benadelen, blijft de betalingsverplichting voor de opdrachtgever van One2know van kracht. 

10.4 In navolging op lid 9.3 dient de opdrachtgever reeds geleverde diensten, volgens de offerte-overeenkomst te bekostigen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

10.5 In geval van overmacht genoemd bij lid 1, kunnen de opdrachtverplichtingen door de opdrachtgever en One2know worden opgeschort. Indien deze opschorting, vanuit One2know, langer duurt dan drie maanden, is de opdrachtgever vrij om de opdracht zonder kosten te annuleren.

11. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

11.1 One2know behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk. One2know zal geen informatie verzamelen zoals persoonsgegevens, bedrijfsinformatie en andere vertrouwelijke gegevens, anders dan naam en contactgegevens van betrokken personen, indien deze voor het leveren van de dienst noodzakelijk zijn.

11.2 One2know staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd. Ook zal One2know verzamelde gegevens niet gebruiken voor het verspreiden van nieuwsbrieven en wervingsacties, zonder hiervoor schriftelijk toestemming te vragen.

11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.4 Aan de opdracht zal door One2know niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden. 

11.5 Onder vertrouwelijke informatie en geheimhouding wordt niet inbegrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

12. Klachten

12.1 Klachten kunnen door opdrachtgever in de eerste plaats kenbaar gemaakt worden aan het bevoegd gezag van One2know via mail en of telefoon. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en op klachten wordt binnen twee weken gereageerd. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard. 

12.2 Klachten die, binnen twee weken na het melden, niet naar tevredenheid zijn afgehandeld en/of opgelost kunnen geldend worden gemaakt door deze schriftelijk onderbouwd en ondertekend te sturen naar One2know, Wartnalaan 14, 2493 BG Den Haag.

12.3 Indienen van een klacht leidt niet tot opschorting van betalingsverplichting vanuit de opdrachtgever.

12.4 Indien klachten, die schriftelijk geldend zijn gemaakt zoals benoemd in lid 2, door het bevoegd gezag van One2know niet, binnen vier weken vanaf de verzenddatum, naar tevredenheid worden afgehandeld, worden deze in behandeling genomen worden door D. Verhoeven. Met deze persoon zijn afspraken gemaakt over behandeling, bejegening en bemiddeling betreffende opdrachtgevers van One2know. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor beide instellingen bindend; eventuele consequenties worden door beide instellingen snel afgehandeld. Naam en contactgegevens: D. Verhoeven mobiel: 0614532904 e-mail: davy.verhoeven@hotmail.com

12.5 Indien klachtenafhandeling niet leidt tot wederzijdse overeenstemming, wordt de klacht gezien als geschil. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

R van der Gaag-Verheij, directeur One2know

Den Haag 20 februari 2020